ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
 • Datingswebsite:
 • de ondernemer  (Singles) die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 • Leden:
 • de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
 • Website:
 • het online platform www.singles.nl
 • Lidmaatschap:
 • de overeenkomst tussen Singles en een lid die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 

ARTIKEL 2 - DIENSTVERLENING

 • De dienstverlening van Singles bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere leden in contact te komen of uit het online matchen van leden die op grond van door Singles vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen.
 • Singles geeft geen garantie op succes of op een relatie.
 • Singles is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Informatie over de tarieven, de voorwaarden en de mogelijkheden zijn duidelijk gecommuniceerd op de website, zodat de bezoekers van de website een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 • Singles kan aanvullende eisen stellen aan leden die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld.
 • Op Singles worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
   - Minimale leeftijd is 18.
 • De mogelijkheid tot het in contact treden met leden is aan voorwaarden gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald  Lidmaatschap. Singles informeert de bezoekers vóór het aangaan van het  lidmaatschap over de tarieven via de website.
 • Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Singles geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van het lidmaatschap.
 • De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen.
 • Singles is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van leden tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.
 • Singles spant zich in om de dienstverlening aan leden zonder storingen te laten verlopen. Singles kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 • Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal Singles dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.
 

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN LEDEN

 • Het is leden niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  bedreigende taal te gebruiken naar leden of naar Singles;
  onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  teksten, beeld, video’s en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
 • Het is de leden bovendien niet toegestaan om:
  onwaarheden in het profiel te vermelden;
  gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  meerdere profielen per persoon in te vullen;
  commerciële informatie te verspreiden;
  schade of hinder aan andere leden of Singles toe te brengen;
  racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 • Als een lid handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan Singles het lidmaatschap van de lid opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Singles stelt het lid op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 • Het lid accepteert dat Singles als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.
 

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

 • Als Singles een klacht ontvangt over een lid, wordt deze klacht onderzocht en wordt er zonodig gepaste maatregelen genomen.  Singles spant zich in om profielen van leden die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere leden te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 • Op het gebruik van Singles zijn de privacy voorwaarden van Singles van
  toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de leden worden verwerkt. Singles houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving
 • Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere leden ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Singles gerechtigd om kennis te nemen van de via Singles tussen leden uitgewisselde gegevens. Singles werkt dit nader uit in de privacy voorwaarden.
 

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

 • Singles is tegenover leden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Singles.
 • Het lid is tegenover Singles aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het lid in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan het lid kan worden toegerekend.
 

ARTIKEL 7 - OPZEGGING LID

 • Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het lidmaatschap worden verlengt. Geeft de consument niet aan dat hij zijn lidmaatschap wil verlengen, dan wordt deze automatisch verwijderd.
 • Het betaalde lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van 14 dagen.
 • Het betaalde lidmaatschap kan opgezegd worden via info@singles.nl. Het lid ontvangt op het bij Singles bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 • Ongeacht of het betaalde lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Singles op verzoek van het lid te allen tijde het profiel van het lid zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van het lid.
 

ARTIKEL 8 - KLACHTENREGELING

 • Singles zal binnen drie werkdagen inhoudelijk op een ingediende klant antwoorden.
 

ARTIKEL 9 - AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN

 • Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van de leden zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door het lid op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

ARTIKEL 10 - AUTOMATISCH INCASSO

1. Op de Website worden diverse lidmaatschappen aangeboden, waaronder betaalde lidmaatschappen. U betaalt voor het lidmaatschap naar uw keuze de daarbij op de Website vermelde prijs.
2. Uw lidmaatschap (zgn. Full Membership) gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door u gekozen lidmaatschap.Mits uw profiel is goedgekeurd kunt u vanaf dat moment gebruik maken van alle diensten (mailen en chatten) die het Full Membership biedt.
3. Een betaald lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimumduur van 1, 3 of 6 maanden.Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal maandelijks aan het lid worden geïncasseerd. Tijdens de minimumduur kunt u uw lidmaatschap opzeggen, vóór het einde van de minimumduur.
4. Na de minimumduur kunt u, op elk gewenst moment voordat het volgende termijn (1 maand) ingaat uw lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.U kunt uw betaalde lidmaatschap opzeggen via de Website.